AsociaceOKINAWSKÉHO KARATE-DÓ

AsociaceOKINAWSKÉHO
KARATE-DÓ

úvod

RBKA SHUBUKAN ČR Z.S.

RBKA – Shubukan ČR (oficiální název asociace) je zkratka pro Ryukyuden Bujutsu Karatedó Asociace – Shorin Ryu shubukan Uema Dójo ČR. Asociace je sdružení osob, které spojuje touha po osvojení jednoho z nejuniverzálnějších bojových umění KARATE-DÓ. Jsou to lidé, kteří cvičí proto, že se chtějí naučit ubránit proti násilí. Jejich cílem se stalo posílit svá těla a mysl tak, aby byli schopni obstát nejen v sebeobranných technikách, ale především na své životní cestě.

Skupiny RBKA nepatří mezi běžné skupiny a oddíly, a v některých aspektech se od nich liší:

 • Skupina se věnuje technikám karate pocházejících od starých mistrů v jejich původní podobě a významu. Všechna dójo asociace mají tedy stejný výukový program.

 • Při cvičení kata je kladen důraz na původní formu techniky a její zachování. Jakékoliv změny kata jsou nepřípustné.

 • Procvičování každé z technik je doprovázeno postupným odkrýváním jejího skutečného významu.

 • U studentů je kladen důraz na soulad mezi praktickým procvičováním a teoretickými znalostmi technik.

Zkratka RBKA ČR je soubor počátečních písmen japonského překladu názvu asociace.

 

Ryukyuden – okinawské (RyuKyu je původní název ostrova Okinawa)

 • Bujutsu – bojové umění
 • Karatedó – karate
 • Association – asociace

Shorin Ryu Shubukan Uema dójo je pak vyústěním spolupráce s Uema dójo na Okinawě, jímž je asociace členem.

Historie RBKA ČR

V roce 1988 začala příprava na vytvoření pevnější struktury nejen vedení Shorin-ryu Shubukan Uema karatedó dójo ( dříve Ryubukai ), ale také větší možnosti propagace tradičního okinawského karate v ČR. Vzhledem k situaci našeho postavení v této oblasti, bylo potřebné tuto činnost a propagaci podpořit nejen eticky, ale i s větší právní subjektivitou.

Důležitost vytvoření RBKA ČR byla vysoká a tento základní krok byl hlavním pilířem pro vytváření postupného zkvalitňování servisu, jak pro stávající členy, tak i pro případné další zájemce. Tento servis zahrnuje především zajištění výuky a propagaci okinawského karatedó, dále také vytváří podmínky pro pořádání seminářů, soustředění a školení nejen pro vlastní členstvo, ale i pro ostatní skupiny a organizace karate v celé ČR.

RBKA ČR má zájem působit na své členy tak, aby je vedla k pozitivnímu působení na občany a aby zejména u mládeže přispívala k zabraňování kriminality a závislosti na alkoholu a drogách v rámci celospolečenských programů.

Žáci škol Shorin-ryu Shubukan Uema karatedó dójo vznikem RBKA získali možnost aktivně se podílet na rozvoji karatedó v ČR. Získali nejen možnost účastnit se všech akcí pořádaných RBKA, ale navíc jim jsou z části hrazeny náklady s těmito akcemi spojenými.

Veřejná Dójó

V současnosti existuje 7 (Praha 2x) veřejných skupin Shorin-ryu Shubukan Uema karatedó dójo v České republice a dvě pobočky v Německu a Indii.

Veřejné školy Shorin-ryu Shubukan Uema Karatedó Dójo

Že se necvičí tradiční okinawské karate-dó ve Vašem městě? Napište nám!

Disciplinární Řád

Působnost disciplinárního řádu

1) podle tohoto disciplinárního řádu ( dále jen DŘ ) asociace tradičního okinawského karatedó ČR se projednávají všechna provinění v RBKA ČR. Jeho působností se rozumí zejména působnost na akcích pořádaných asociací ( semináře, školení , soustředění, campy ) a tresty uložené disciplinárními orgány podle tohoto DŘ mají platnost pro všechny akce pořádané RBKA ČR.

2) Tento DŘ projednává i všechna provinění související s výukou a propagací okinawského karatedó, při zájezdech apod.

3) Podle tohoto DŘ se projednávají i provinění týkající se celospolečenské etiky.

Tento DŘ se vztahuje i na účastníky, kteří nejsou členy asociace, ale zúčastní se akce pořádané RBKA ČR. Vychází z jednotlivých principů, podle nichž se posuzuje podstata přestupků a dalšího postupu disciplinárního řízení. Představuje obecná pravidla a jeho působnost platí zejména pro všechny členy RBKA ČR.

DŘ řeší tyto druhy disciplinárního provinění :


1. Porušení organizace RBKA ČR a článků stanov asociace.
2. Provinění týkající se účasti na seminářích, školeních, soustředěních a campech.
3. Provinění, která škodí pověsti a znevažují jméno asociace.

Podle odst.1 se projednávají porušení příslušných článků stanov. Patří sem např. poškozování majetku, neplnění povinností vyplívající z členství apod.

Odst. 2 se rozumí široký souhrn přestupků, kterých se členové mohou dopouštět přímo na akcích (např. hrubé porušení kázně a řádu akce, požití alkoholu či drog). Jedná se i o provinění při přípravě těchto akcí, provinění ve výukovém procesu (stálá absence, opakované narušování výukových lekcí) a porušování etiky karatedó i mimo výukový proces ( porušení zákona ČR).

Odst.3 je chápán jako provinění v souvislosti s nemorálním jednáním jednotlivce a to nejen při soustředěních, výuce a seminářích, ale i mimo tyto stanovené body.

Účelem tohoto řízení je spravedlivé objasnění a posouzení provinění jednotlivce. Orgány, které řídí toto řízení musí dbát, aby uložené tresty měly i preventivní – výchovný – charakter.
Dávat důraz na skutečné a objektivní posouzení obvinění a spravedlivého řízení.

V disciplinárním řízení lze uložit tyto tresty :

1. Důtka
2. Zastavení činnosti na určité časové období
3. Odebrání technického stupně
4. Ukončení členství v asociaci

1) Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula delší doba než 6 měsíců.
Promlčecí lhůta 6 měsíců je stanovena s ohledem na to, že pozdější trest již nesplňuje preventivní účel. V průběhu řízení postupuje DK co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění provinění.

2) účast provinilce
Provinilec je povinen se disciplinárního řízení účastnit, nebo své vyjádření podat písemně. Nedostaví-li se provinilec na řízení bez řádné omluvy, bude DK projednávat případ bez jeho účasti.
Vyžaduje-li to povaha provinění ( např. věk provinilce ), přizve DK k projednání případu jeho zákonného zástupce.

Jediným disciplinárním orgánem je disciplinární komise ( dále jen DK ). Tuto komisi sestavuje prezident asociace společně s výkonným výborem.

Odst.1. Působnost DK
DK projednává všechna provinění v RBKA ČR. Při závažných provinění jako jsou provinění uvedená v čl.4 b,c,d je DK jediný možný orgán, který je oprávněn trest uložit. Stejnou pravomoc jako DK má pouze prezident asociace. Ten také musí být o všech proviněních a následných trestech informován před projednáváním provinění.

Odst.2. Pravomoc DK
Do pravomoci DK náleží provinění jednotlivců v RBKA ČR na všech akcích asociace i ve výukovém cyklu.
DK projednává rovněž provinění jednotlivců, kterých se dopustili v přímé souvislosti se svým postavením v asociaci např. chování, jednání či vystupování před i po akci a podobně.

Stanovení pravomoci je důležité nejen z důvodu uplatňování DŘ, ale i z důvodu maximálně objektivního posouzení profilu morálky každého člena asociace.

1. DK zahájí řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody.

Podnětem k zahájení je :

 • Oznámení o provinění ústně (musí být zpracován zápis)
 • Písemné oznámení.

2. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula delší doba než 6 měsíců.
Promlčecí lhůta 6 měsíců je stanovena s ohledem na to, že pozdější trest již nesplňuje represivní ani preventivní účel. V průběhu řízení postupuje DK co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu.

a) Po dostatečném objasnění všech okolností, rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto DŘ v případě že k provinění došlo, nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění nedošlo. S ohledem na charakter provinění DK může též od trestu upustit a to v případech, kdy sice bylo provinění zjištěno, ale okolnosti přestupku nebo chování provinilce skýtají polehčující okolnosti.

b) U trestů na časové období je důležité oznámení přesného data začátku a ukončení trestu.

c) DK poučí provinilce o odvolání, ve kterém potrestanému sdělí ke komu a v jaké lhůtě může odvolání podat a jakou formou. Tresty uložené podle tohoto DŘ jsou platné pouze pro členy RBKA ČR. Účinnost trestů v DŘ je jednoznačně stanovena.

d) Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a závěru disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo přímo prezident asociace.

e) Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.

f) V případě provinění, které splňuje podstatu trestného činu, je nutno postupovat jako v ostatních případech. Soudní postih neřeší otázku zákazu činnosti v RBKA ČR, proto může být proti provinilci zahájeno disciplinární řízení.

Při ukládání trestu DK považuje za polehčující okolnosti to, že provinilec :

 • Byl vyprovokován
 • Před proviněním se řádně choval
 • Nahradil dobrovolně škodu, kterou činem způsobil
 • Projevil upřímnou lítost
 • Sám oznámil provinění, kterého se dopustil
 • Napomáhal účinně při objasňování provinění

Při ukládání trestu DK považuje za přitěžující okolnosti zejména to, že se provinilec :

 • Dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně a lstivě.
 • Svedl k provinění jiného
 • Dopustil se více provinění
 • Dopustil se provinění, ačkoliv byl již disciplinárně trestán.

V předchozích článcích jsou uvedeny příklady polehčujících a přitěžujících okolností, které mají vliv na druh a výši trestu. DK však přihlíží i k dalším skutečnostem, které k provinění vedly a k celkovému morálnímu profilu provinilce.

a) odvolací orgány
Proti rozhodnutí DK může provinilec podat odvolání. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán (v případě nízké věkové hranici může podat odvolání jeho zákonný zástupce). O odvolání rozhoduje výkonný výbor.

b) podání odvolání
Odvolání podává potrestaný písemnou formou do 15-ti dnů ode dne oznámení.
Odvolání se zasílá DK, která rozhodla o potrestání. DK zašle neprodleně všechny písemné doklady a své stanovisko odvolacímu orgánu (VV).
Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek.

Odvolací orgán projedná odvolání neprodleně, nejdéle do jednoho měsíce. Prozkoumá postup a rozhodnutí DK. Vychází z materiálů disciplinárního řízení, které případně dle potřeby doplní vlastním šetřením.
Potrestaný má právo se jednání odvolávajícího orgánu zúčastnit.
Rozhodnutí odvolávajícího orgánu je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.
O rozhodnutí odvolávajícího orgánu musí být provinilec obeznámen a to písemnou formou.

a) uložené tresty se provinilcům zaznamenávají :

 • Do zvláštních spisů asociace
 • Do evidenčních listů

Tyto záznamy provádí výhradně pouze výkonný výbor.

b) Vzhledem k postavení RBKA ČR ( jejím cílem není sportovní činnost ), nebudou uložené tresty promíjeny ani zkracovány.
Je potřebné posuzovat žádosti o prominutí zbytku trestu důkladně, uvážlivě a s přihlédnutím k charakteru přestupku, dosavadní činnosti provinilce a k výši uloženého trestu. Na tomto základě pak uplatňovat právo prominutí, nebo podmíněného odložení zbytku trestu pouze ve výjimečných případech.
O všech změnách trestů podle tohoto článku rozhoduje výhradně výkonný výbor.

Tento DŘ RBKA ČR byl schválen výkonným výborem dne 9.6.2001 a bude předán ke schválení valné hromadě dne 15.12.2001.

Etická pravidla

a) Směšování bojového umění s jinými aktivitami je nežádoucí.
b) Ceremoniál (protokol) je zachován.
c) Důstojnost každého je šetřena.
d) Požaduje se zdrženlivost a umírněnost ve všech aktivitách, které mohou byť pouze potenciálně měnit vnímání a rozhodování.
e) Vzdělávej se
f) Neber, co ti nedávají

Protokol

a) Vztah učitele a žáka je individuální, založený na respektu.
b) Ten je vyjádřen ceremoniálem.
c) Ceremoniál musí být bezpodmínečně dodržován (jeho přesné znění je součástí interního řádu výuky RBKA ČR)
d) Pluralita názorů je vítána, pokud jejich výměna probíhá kultivovaně (stanovy určují pro tyto situace přesný postup).

Statutární Orgán

Statutární orgán byl zvolen Valnou hromadou Asociace v prosinci roku 2015:

PREZIDENT

Jan Gyuris

SÍDLO RBKA

Luční 616

Jičín, 506 01

777 907 760

Členství v Dójó

ČLENSTVÍ

Členství RBKA ČR se rozlišuje na řádné a čestné.

 • Řádným členem Ryukyuden bujutsu karatedó asociace ČR se může stát kterákoliv osoba, která se hodlá účastnit činnosti asociace, a která bude dodržovat její stanovy. Členství u osoby mladších 15 let je členství možné pouze se souhlasem jejího zákonného zástupce. O přijetí za člena RBKA ČR rozhoduje asociace.

 • Čestným členem asociace se může stát kterákoliv osoba s mimořádnými zásluhami o rozvoj a poslání RBKA ČR. Čestné členství vzniká se souhlasem valné hromady a navřené osoby.

POPLATKY V RBKA ČR

1. Členský příspěvek

Každý člen při přijetí do asociace zaplatí tzv. členský příspěvek v částce 300,- Kč za celý kalendářní rok.

Z těchto členských příspěvků je hrazeno celé zabezpečení chodu asociace. Žádný člen vedení RBKA ČR nemá nárok na žádné finanční odměny, včetně prezidenta organizace.V tomto členství je zajištěno

 • 50% hrazení všech akcí, pořádaných asociací.

 • Slevy sourozencům až 40% z ceny za výuku.

2. Poplatky za výuku

Poplatky za výuku nejsou závislé na členském příspěvku a jsou vždy výsledkem rozhodnutí dané sekce. Základem je dvouměsíční perioda, takže student platí vždy jen dvouměsíční výukový cyklus.

3. Výukové semináře RBKA ČR

Každý seminář je hrazen jednotlivcem částkou 300,- Kč (člen asociace) nebo 450,- Kč (nečlen asociace).

Výukové semináře zajišťuje Shorin ryu Shubukan Uema karatedó dójo, servisní organizace pro výuku. Všechny poplatky jsou přizpůsobeny tak, aby se výukového servisu mohli účastnit všechny vrstvy obyvatel. Přístupnost výukového programu je vlastně 100% a je vždy jen na každém jednotlivci, jak tyto možnosti využívá.

Instruktoři Shubukan ČR

Město
Jméno
Hlavní instruktor RBKA ČR
GYURIS Jan
Benešov
KŘÁP Martin
Benešov
PALLOVÁ Eva
Benešov
WAGNER Jan
Frankfurt n.Moh.
KŘAPKA Roman
Jíčín
GYURIS Jan
Jíčín
JAMPÍLEK Petr
Indie
GIRI Sabyasachi
Nová Paka
GYURIS Jan
Nová Paka
JIRŮTKA Jan
Nová Paka
TÁSLER lukáš
Nová Paka
TRUNEČEK Petr
Ostrava
VANĚČEK Václav
Ostrava
HEGR Robert
Praha
GYURIS Jan
Praha
ŽENATÝ Roman
Praha
BARÁK Oldřich
Praha
GYURISOVÁ Miroslava
Praha Jahodnice
KŘÁP Martin
Praha Jahodnice
PALLOVÁ Eva
Praha Jahodnice
SYNÁČ Pavel
Praha Jahodnice
PACHMAN Zdeněk
Praha Vysoký Újezd
SUK Filip
Lysoláje
SUK Filip
Hořice
HORÁČEK Marek

Služby Asociace

TELEFONICKÁ SLUŽBA

Pokud zašlete sms na 777 90 77 60 ve tvaru „karate dotaz“, zavoláme Vám zpět a odpovíme na Vaše dotazy. Jsme k dispozici každý pracovní den i o víkendu.